google-site-verification=S8TvA_EZXx_WXp1tn_CdsevD6Yv33iRroLr1q0RES5g
 

Klement Paljk

Quilliano 4
5270 Ajdovščina,
Slovenia

Tel:  ++386 (0) 41 832 118

Email:   leseni.izzivi@gmail.com

  • w-facebook

Success! Message received.

Contact

Mizarstvo
 Paljk

Paljk Carpentry is family owned company. We have been manufacturing furniture and other wooden products for over 50

years. We are making new and sometimes unique products as well as renovating, repairing or sometimes just refreshing some old sometimes historical wooden products. In some cases we rebuild some vintage pieces or products in a copy – paste principle. In the past couple of years we started to develop and manufacture a new line of fly tying equippment and accessories.

For the past 20 years , the craftsman in charge is Klement Paljk, carpenter technician by education and a fly tyer himself.

Mizarstvo Paljk je družinsko podjetje, ki je na slovenskem tržišču pohištva in ostalih lesenih izdelkov prisotno že več kot 50 let. Izdelujemo nove in včasih tudi unikatne izdelke, obnavljamo starejše in morda tudi poškodovane izdelke, včasih pa naredimo celo novo kopijo original starega kosa pohištva ali lesenega predmeta »copy – paste«. V zadnjem obdobju pa smo začeli razvijati in izdelovati svojo linijo pohištva in pripomočkov za muharje vezalce.

Zadnjih dvajset let je nosilec obrti Klement Paljk, lesarski tehnik po poklicu, pa tudi sam muhar vezalec.

About the author

Moja zgodba

   My story

Od nekdaj sem užival v vezanju umetnih muh in svoje izdelke postavljal na ocenjevanje ribam. Ko osebno ugotoviš ena na ena, da si lahko uspešen, je to posebno doživetje. Začelo se je pred več kot 40 leti. Za muharski primež še slišali nismo. V lokalni trgovini z osnovnim ribiškim materialom smo kupili trnke z očescem , pri mami smo si »sposodili« nit za šivanje in v kurniku raziskovali operjenost kur in petelinov. Sedeli smo za kuhinjsko mizo, v levi roki držali trnek, z desno pa smo motali niti in perje. In po mnenju rib v Vipavi smo bili kar uspešni. To nas je potem gnalo naprej in počasi smo začeli spoznavati svet vezanja umetnih muh, ki se praktično nikoli ne neha razvijati. V devedesetih je nastopilo nekajletno obdobje muharske odsotnosti. Vendar kadarkoli sem prišel v stik z muhami ali ribami me je vedno preletel nemiren muharski duhu. Vedno znova sem si obljubil, da nekega dne spet začnem.

In sem.

Najprej sem začel vezati muhe svojega otroštva, ki pa niso bile več tako uspešne. In tako se je bilo treba začeti učiti novih tehnik in načinov. Začeli so se rojevati otroci in  časa in prostora je bili vse manj. Zato smo družinsko združili prijetno s koristnim in pozimi, ko je bilo slabo vreme, sem ob nedeljah skupaj z otroci v jedilnici na mizi vezal muhe s katerimi bomo potem poleti lovili ribe. In ko smo se ravno dobro ogreli, že je bilo treba mizo pospraviti, saj je bil čas za kosilo. Tako sem iskal rešitev, kako bi stvari organizirali stvari, da ne bi pol  dneva časa zgubljali s pripravljanjem in pospravljanjem prostora. Tako sem si izdelal namizni predalčnik, ki ga z osnovnim materialom in orodjem prineseš na mizo in že lahko začneš vezat. Tako je nastal prvi in edini HUBELJ BENČ 7. Ko rabiš mizo za druge stvari ga v trenutku z vsemi vsebinami vred prestaviš in miza je na voljo za druge stvari brez sledi muhovezniških aktivnosti.

Ko so nekateri ribiški prijatelji videli ta »benč«, so prišla prva naročila. In tako sem začel izdelovati in razvijati Hubelj benče. Ker se pri vezanju umetnih muh uporablja vedno več različnih materialov in orodij, je vedno primanjkovalo predalčkov za shranjevanje. Zato sem z leti začel izdelovati Hubelj 5-predalčnike in Hubelj 10 predalčnike, s katerimi se da enostavno v istem stilu nadgraditi Hubelj benč. Pred kratkim sem kolekciji dodal še samostoječ Hubelj 5-predalnik. To zaokroži ponudbo od tal do stropa.

I have always enjoyed tying artificial flies and putting my products on the evaluation of fish.
When you personally realize one-on-one that you can be successful, it’s a special experience. It started more than 40 years ago. We haven't even heard of fly-tying vice back then. We bought eyelet hooks at a local fishing material shop, borrowed sewing thread from our mothers and researched the plumage of chickens and roosters in the chicken coop. We sat at the kitchen table, holding the hooks in our left hands and winding threads and feathers with our right. And according to the fish in Vipava river, we were quite successful. This propelled us forward and we slowly began to get to know the world of artificial fly-tying, which practically never stops evolving. The 1990s saw a period of several years of fly-fishing absence. However, whenever I came in contact with flies or fish, I was always overwhelmed by a restless fly-fishing spirit. Time and time again, I promised myself that one day I would start again.

And I did.

First, I started tying the flies of my childhood, which, however, were no longer so successful. And so it was necessary to start learning new ways and techniques. My children were born and time and space were dwindling. So with my family we combined pleasant with useful and in winter, when the weather was bad, and on Sundays I tied flies with my children, on a table in the dining room, so we would have them for fishing in the summer. And just when we warmed up well, the table had to be cleared as it was time for lunch. So I was looking for a solution on how to organize things so that we didn’t waste half the time with preparing and tidying up the space. So I made a  drawer with the basic material and tools, which can be brought to table and you can already start tying immediately. This is how the first and only HUBELJ BENČ 7 was created. When you need a table for other things, you move it in an instant with all the contents and the table is available for other things without a trace of fly-fishing activities.

 

When some of my fishing friends saw this “bench,” the first orders arrived. And so I started making and developing the Hubelj benches. As more and more different materials and tools are used in tying artificial flies, there has always been a shortage of storage drawers. That's why over the years I started making Hubelj 5-drawers and Hubelj 10 drawers, with which you can easily upgrade Hubelj bench in the same style. I recently added a freestanding Hubelj 5-drawer to the collection. This rounds out the floor-to-ceiling offering.